التعليمات

أي أسئلة:

معلومات Cammina

1- كالز يا ندوب؟

Le Skinners sono un prodotto nuovo che combina la libertà di una calza e la protzione di una scarpa.

2- لو إندوسو كون O SENZA CALZE؟

تعال المفضل ، sono comunque antibatteriche ed antiodore.

3- SONO RESISTENTI؟

Abbiamo percorso centinaia di chilometri e hanno mostrato maggiore durata di numerose scarpe da run.
Sono progettate per durare: la suola è anti abrasione e anti taglio، la maglia e la suola sono fuse tra loro e non sono presento colle che potrebbero cedere nel tempo.

4- لو إندوسو دا سوبيتو لكل خام؟

La maggior parte delle calzature barefoot، richiede un adattamento del corpo a camminare senza le scarpe a cui siamo abituati.
إنفاتي وإمكانيتهما حسب وتيرة الرئة بتكلفة عالية ، يمكن أن يكون متوسط التكلفة في كل من العضلات المستقلة والأوتار. Conviene quindi allora allenarli gradualmente per riconquistarne la forza.
Tu consigliamo di iniziare a camminare su superfici naturali o morbide nei primi 2 giorni، per poi iniziare a percorrere brevi distanze e infine aumentarne l'utilizzo un'ora in più ogni giorno.

6- SONO ADATTE PER CORRERE؟

E 'شبه تعال لتتوافق مع piedi nudi ، ma protetti.
لكل جثة مثل أسفالتو ، سوبرفيسي سيميلي أو محيطي محيطي في كوي غير مناسب لبيدي نودي ، ميوليو فالوتاري لو كالزاتور تشي أوليززي أبتوالمينت في كويكي كاسي.

7- VENGONO PRODOTTE DA FABBRICHE CHE INQUINANO IL MONDO؟

Rispettiamo persone ، الحيوانات و المحيط.

Produciamo infatti le Skinners artigianalmente in Europa.

Rispettiamo con Rispettiamo con Rigore la التشريع dell'Unione Europea e non usiamo alcun plastificante tossico. أنا نوستري كومبوستى إنفاتي سونو كومبالامينت بريفى دي فالتاتي و جلي سبريتشي دي برودوزيوني سونو ريدوتي آل دي سوتو ديل 1٪.

8- تعال لافو؟

في lavatrice con un ciclo leggero a 30 °. أونا فولتا lavate ، ملحق إعلان Asciugare e في poco tempo sono pronte لكل nuove avventure.

9- سرعة TEMPO DI